Visioonist lähtuv coaching

Kui eelmises postituses käsitlesin püsivate muutuste loomiseks vajalikke tingimusi teooriast lähtuvalt, siis seekord kirjeldan, kuidas rakendada sama teooriat coaching’us. Selle teooria põhist lähenemist nimetatakse visioonil põhinevaks coaching’uks.

Kuna mõisteid coach ja coaching kasutatakse väga erineval moel, siis seletan kõigepealt neid termineid.

Coach on inimene, kes aitab peegeldada ja laiendada kliendi oma mõtteid.

Coaching on teadlikkuse loomise protsess, mis aitab muutuda soovitud suunas ja liikuda püstitatud eesmärkide poole. Coaching aitab inimesel luua selgust endas ja oma vajadustes, julgustab tegema valikuid ning kutsub esile muutusi.

Kui sageli keskendutakse töös inimestega eelkõige organisatsiooni (välistele) vajadustele, inimeste nõrkustele ja probleemidele, aktiveerides negatiivsed emotsionaalsed käivitajad, siis visioonil põhineva käsitluse puhul lähtutakse inimese vajadustest.

Kõige alus on inimese tulevikuvisioon (nn ideaalmina). See kujundatakse inimese minatunnetuse, tema väärtuste, unistuste ja püüdluste järgi. Suurem teadlikkus oma ideaalminast, mida toetavad kinnitavad mõtted, loob inimesele tähenduse, mis aktiveerib positiivseid emotsionaalseid käivitajaid. Ideaalmina on varjatud jõud, mis paneb liikuma soovitud tuleviku poole.

Coach’i ülesanne on aidata inimesel täpsustada oma väärtusi, süüvida tulevikunägemustesse ja mõelda sellele, „kes ma soovin olla“. Kuigi muutuste elluviimiseks on oluline tunda ka käesolevat olukorda ja sellega seotud katsumusi (nn tegelikku mina), annab pelgalt praegusele keskendumine (aktiveerides negatiivsed emotsionaalsed käivitajad) soovitud eesmärkidele vastupidiseid tulemusi.

Selleks et saavutada püsivad muutused, kombineeritakse positiivseid ja negatiivseid käivitajaid. Esimese sammuna luuakse ideaalminal põhinev visioon. Visioonile lisanduvad väliseid vajadusi kajastavad eesmärgid ja tulemused ning sammud nendeni jõudmiseks. Teooria järgi on püsiva muutuse kindlustamiseks vajalik, et oluliselt suurem osakaal oleks positiivsetel emotsionaalsetel käivitajatel. See tähendab, et oluliselt enam aega pühendatakse inimese oma vajaduste ja visiooni määratlemisele.  

Kõige selle eeldus on nõustatava ja coach’i vaheline kvaliteetne suhe. Coach peab väljendama empaatilist toetust ja mõistmist, mis loob usaldusliku ja positiivse õhkkonna ja on kvaliteetse suhte alus.

Kokkuvõtteks tuleb rõhutada, et pikaajaliseks pühendumiseks on vaja positiivsete emotsionaalsete käivitajate suuremat osakaalu. Nende olemasolu loob eelduse avatuseks, suuremaks kognitiivseks võimekuseks, positiivsuse ja loovuse tekkeks. Sellise seisundi saavutamiseks on vaja esmajoones keskenduda inimese väärtustele, unistustele ja eesmärkidele. Negatiivsed käivitajad aitavad jõuda tulemusteni, kuid nende osakaal peab olema oluliselt väiksem. Negatiivsed käivitajad rakenduvad eelkõige välistele eesmärkidele ja tulemustele keskendudes.

Kõige alus on hea side inimesega. Empaatiline ja inimest väärtustav side võimaldab üles ehitada kõik järgneva.

Eelmine
Pühendumisest ja motivatsioonist ning neuroteadusest
Järgmine
Võimust ja selle mõjust