DISC KOOLITUS
DISC koolitus on mõeldud metoodika põhitõdede tutvustamiseks. Koolitust on hea kombineerida meeskonnatöö koolituse või meeskonna coachinguga. Koolitus aitab mõista, millised on inimestevahelised erinevused, kuidas arvestada neid erinevusi koostöös ja suhtlemises. Mil viisil rakendada neid juhtimisel ja motiveerimisel jt. inimestega seotud valdkondades. Vaata lähemat infot DISC metoodika kohta. 

JUHTIMISE PÕHITÕED

Ülevaade teemadest, mida on hea teada nii alustaval juhil kui ka neil, kes on juhina juba mõnda aega töötanud, kuid soovivad oma teadmisi-oskusi värskendada. Koolitus on interaktiivne ja sisaldab tööd nii enda kui terve meeskonnaga.  

Käsitletavad teemad: Väärtused ja nende roll organisatsioonis. Erinevad juhtimisviisid. Coachiv juhtimine, inimestevahelised erinevused ja erinevate inimeste juhtimine. Meeskond ja selle areng. Eesmärgid ja nendeni jõudmine. Motivatsioon ja selle teke. Delegeerimine. Tagasiside andmine jne.


PERSONAALNE JUHTIMINE - TULEVIKKU VAATAV LÄHENEMINE INIMESTELE

Kiirelt muutuvas maailmas on muutunud ka töötajate ootused juhtimisele. Inimesed otsivad võimalust panustada valdkondadesse, mis sobituvad nende maailmavaate ja väärtustega ning ootavad lähenemist, mis arvestab nende eripärade ja vajadustega.

Käsitletavad teemad: Muutused tööjõu keskkonnas ja töötajate ootustes. Pühendumine ja seda mõjutavad tegurid. Kuidas kasutada ajusiseseid protsesse teadlikkus juhtimises. Töötaja tugevused, visioon ja väärtused juhtimises. Coachiv juhtimine. Emotsionaalsed protsessid ja nende mõju organisatsioonile.

KUIDAS AVADA MEESKONDA

Meeskonnatöö on iga organisatsiooni võtmetähtsusega tegur. Tulemuslik meeskonnatöö motiveerib töötajaid ja loob organisatsiooni jaoks pikaajalist lisaväärtust. Mida aga teha, et meeskonna potentsiaal parimal viisil avalduks? Praktiline meeskonnakoolitus on mõeldud meeskonnasisese koostöö arendamiseks ja selleks vajalike põhimõtete ning kokkulepete loomiseks.

Käsitletavad teemad: Inimestevahelised erinevused. Erinevate meeskonnaliikmete tugevused ja arengukohad. Üksteisega arvestamine ja käitumise kohandamine. Kuidas juhtida ja motiveerida erinevaid meeskonnaliikmeid? Võimalikud konfliktikohad? Meeskonna ühised väärtused ja tulevikukäsitlus. Koostööks vajalikud kokkulepped ja eesmärgid.

MEESKONNA VÄÄRTUSTE JA VISIOONI TÖÖTUBA

Töötoa eesmärk on meeskonna koostegevuse mõtestamisel läbi jagatud väärtusruumi ja tulevikunägemuse (visiooni) loomise.

Käsitletavad teemad: Osalejate personaalsed- ja meeskonna jagatud väärtused. Meeskonna tulevikunägemus ja sellega seotud vajadused. Tulevikunägemuse mõju seotud osapooltele ja nende ootused. Kokkulepped väärtuste rakendamiseks ja visiooni elluviimiseks. Tegevused mis viivad eesmärkideni.

ORGANISATSIOONI EMOTSIONAALSED PROTSESSID

Koolitus aitab osalejatel mõista, kuidas mõjutavad emotsionaalsed protsessid inimeste käitumist ning kuidas need kajastuvad organisatsiooni kui terviku toimimisel.

Käsitletavad teemad: Aju ja emotsioonid. Reaktiivsed käitumised. Positiivseid ja negatiivseid reaktsioone tekitavad tegurid. Organisatsiooni emotsionaalne süsteem. Tüüpilised reaktsioonid ärevuse ja pinge tõusmisel. Juhi roll emotsionaalsete protsessidega toimetulekul.

Emotsioonide juhtimise ja emotsionaalsete protsesside kohta organisatsioonis leiab täiendavat infot:
   http://emotsioonidejuhtimine.ee/